MISSION STATEMENT

MISSION

KO E FEKAU

‘OKU MAU ‘I HENI KE FAKAPAPAU’I
‘OKU FEUNGA ‘A E TOTONGI UHILA
KI HE KAU MA’U ‘UHILA
KI HE KAUTAHA ‘UHILA
KI HE PULEANGA
PEA KE TAUHI E TU’UNGA MALU
MO HAO E ‘UHILA

VISION

 

VALUES